Recomanacions

 

Contractació Elèctrica  

 • Determinació de la potència òptima a contractar.

 • Instal·lació de condensadors per tal de millorar l’energia reactiva.

 • Reorganització dels consums en funció dels períodes tarifaris, per optimitzar el cost.

 • Revisar desequilibri entre fases (quadres elèctrics)

 • Identificació de consums nocturns no desitjats

 • Implantar sistemes de gestió energètica (també aplicable en gas)

 

Contractació de combustibles 

 • Comparativa d’ofertes i preus dels combustibles de diferents proveïdors

 • Modificació si cal de la tarifa d’accés (lliure mercat Gas Natural)

 • Canvi de font de combustible (a gas natural o biomassa)

 

Il·luminació 

 • Substitució de lluminàries tradicionals per làmpades de descàrrega, làmpades tipus led, halògenes dicroiques d’alt rendiment, fluorescents d’alta eficiència o balastos electrònics.

 • Millora del control i la regulació mitjançant sistemes automàtics d’encesa de l’enllumenat (programadors horaris), dispositius d’aturada automàtica, regulació de flux en funció de la lluminositat exterior,...

 

Climatització 

 • Control de pèrdues energètiques de la sala CPD (Servidors)

 • Recuperació de calor de l’aire d’extracció.

 • Ajustament de les temperatures programades segons necessitats reals

 • Instal·lar variadors de freqüència als motors dels climatitzadors

 • Utilització de free cooling

 • Instal·lació d’elements exteriors de façana

 • Substitució d’equips per altres de classe A

 • Neteja periòdica de filtres d’aire (manteniment)

 • Baixar el sostre de la nau per reduir el volum a climatitzar

 • Biomassa per a escalfar magatzems

 

Aire Comprimit 

 • Millora de fuites i ús indegut
 • Reducció 1 bar de pressió
 • Disminució consums horari no productiu

  

Energia tèrmica  

 • Aïllament de vàlvules de la caldera de vapor
 • Aïllament de canonades distribució de vapor d’aigua
 • Substitució juntes de portes
 • Millora del tancament de cambres frigorífiques
 • Recuperació calor de fums de combustió
 • Energia solar tèrmica per a ACS: dutxes, preescalfament de processos industrials…
 • Eficiència dels cremadors del forn

 

Optimització energètica 

  • Apagada manual de llums, i equips electrònics (ordinadors, impressores...)

consellgeneralcambres icaen