Alguns aspectes que cal tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte d’autoconsum

Allargament el retorn de la inversió per la diferència entre el preu de l'energia produïda, pagada a preu de mercat, i el preu de l'energia consumida, més cara.

Necessitat de comptar amb un representant al mercat que transaccioni diàriament l'energia.

L'obligació per part del productor de pagar un peatge de recolzament, tal com queda recollida en la proposta de Real Decret d'Autoconsum, pot ser un factor desencoratjador de l'autoproducció

Existeix una proposta de Real Decret per regular l'autoconsum diferit, que compensa la producció i el consum realitzats al llarg de l'any.

consellgeneralcambres icaen