Autoconsum energètic

Autoconsum energètic

S'entén per autoconsum elèctric, el consum d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació connectades a l'interior d'una xarxa d'un consumidor o bé a través d'una línia directa.

El RD 1699/2011 regula la connexió a xarxa de les instal·lacions de petita potència (màxim 100 kW), tot i que que remet a una norma posterior per als temes d'autoconsum. Aquesta norma està en procés d'elaboració.

Posteriorment, al juliol de 2013 va entrar en vigor el Reial decret llei 9/2013 , que inclou la creació d'un "registre d'autoconsum", amb informació dels consumidors i de les seves instal·lacions. Mitjançant un Reglament s'haurà d'establir l'organització del Registre.

D'aquesta manera, l'autoconsum instantani ara és possible, malgrat la problemàtica associada a la venda d'excedents d'energia.

La regulació d'altres aspectes imprescindibles per disposar d'una legislació completa en matèria d'autoproducció, es remet a normes posteriors, encara en desenvolupament.

Major eficiència energètica del sistema gràcies a la generació distribuïda que permet un estalvi energètic pel fet d'evitar pèrdues de transport. S'acosta la producció als punts de consum.

Reducció del consum de combustibles fòssils.

Reducció de la dependència energètica amb l'exterior, aspecte que ajuda a reduir el dèficit.

Facilita l'assoliment d'objectius mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic.

Allargament el retorn de la inversió per la diferència entre el preu de l'energia produïda, pagada a preu de mercat, i el preu de l'energia consumida, més cara.

Necessitat de comptar amb un representant al mercat que transaccioni diàriament l'energia.

L'obligació per part del productor de pagar un peatge de recolzament, tal com queda recollida en la proposta de Real Decret d'Autoconsum, pot ser un factor desencoratjador de l'autoproducció

Existeix una proposta de Real Decret per regular l'autoconsum diferit, que compensa la producció i el consum realitzats al llarg de l'any.

consellgeneralcambres icaen